Biċċerija Pubblika Termini u Kundizzjonijiet

Biċċerija Pubblika Termini u Kundizzjonijiet

1. ĠENERALI

Il-Biċċerija Pubblika toffri servizzi relatati ma’ :

• qtil ta’ bovini, majjali, ekwini u annimali żgħar f'Malta.
• tqattiegħ u spulpjar tal-karkassi maqtula fil-Biċċerija Pubblika


2. DEFINIZZJONIJIET

F'dawn il-Kundizzjonijiet, sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor:

Biċċerija Pubblika: tfisser id-dipartiment responsabbli mit-tħaddim tal-Biċċerija Pubblika fi ħdan il-Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali, is-suċċessuri u l-assenjazzjonijiet tiegħu, flimkien mal-impjegati, l-aġenti u l-kuntratturi tiegħu.

Qatla: tirreferi għall-proċess tal-qtil ta’ annimali tal-bhejjem għall-ikel, u l-ilbies u l-preżentazzjoni tal-karkassi qabel it-tqegħid fis-suq.

Qatla Halal: tfisser il-qatla tal-bhejjem minn biċċier Musulman imħarreġ skont ir-regolamenti Ewropej u nazzjonali dwar l-iġjene u l-benesseri tal-annimali.

Karkassa: tirreferi għall-ġisem mejjet ta’ kap tal-bhejjem maqtul fil-Biċċerija Pubblika.

Laħam: jirreferi għall-oġġetti kollha ta’ ikel jew oġġetti oħra derivati minn tali karkassi.

Prodotti sekondarji tal-annimali (ABP) tfisser korpi sħaħ jew partijiet ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali jew prodotti oħra miksuba minn annimali, li mhumiex maħsuba għall-konsum mill-bniedem.

Force majeure: għandha tirreferi għal kwalunkwe ċirkostanza imprevedibbli, u għandha tinkludi l-interruzzjoni tal-enerġija, jew il-provvista tal-ilma, u kwalunkwe ħsara mhux prevista għal kwalunkwe tagħmir.

Sid tal-bhejjem: tfisser is-sid ta’ kap tal-bhejjem kif irreġistrat fid-database nazzjonali tal-bhejjem.

Sid tal-Karkassa: tfisser is-sid tal-karkassa. Persuna bħal din tista’ tkun differenti minn sid il-bhejjem jekk ir-ras inbiegħet waqt il-qatla. F'konformità mar-regolament tal-UE 2017/1182, bħall-bejgħ huwa mifhum li seħħ, u l-prezz rilevanti miftiehem / imħallas fil-bieb tal-biċċerija.


3. SKEDA TA’ QTIL

L-Iskeda tal-Qatla għandha tiġi stabbilita minn żmien għal żmien mill-Senior Management tal-Biċċerija Pubblika u kkomunikata fuq il-websajt tal-Biċċerija Pubblika.

L-iskeda tal-qatla hija soġġetta għall-bidla mingħajr avviż minn qabel. Mingħajr preġudizzju, il-Biċċerija Pubblika għandha tagħmel ħilitha biex tinforma lill-pubbliku bi kwalunkwe tibdil fl-iskeda ta’ kull ġimgħa partikolari sa nhar il-Ġimgħa tal-ġimgħa ta' qabel.

Bħala regola, il-qatla għandha tibda fis-6am u tipproċedi sal-qatla tal-annimali kollha mdaħħla għall-qatla fil-ġurnata mogħtija. Mingħajr preġudizzju, il-Biċċerija Pubblika tista’ tibda l-qatla aktar tard, tinterrompi jew tħassar l-iskeda tal-qtil tal-ġurnata mingħajr avviż minn qabel, minħabba force majeure jew mod ieħor.

Il-Biċċerija Pubblika m’għandhiex tinżamm responsabbli għal kwalunkwe telf imġarrab minħabba l-bidliet fl-iskeda tal-qatla, il-bidu tard tal-qatla, jew l-interruzzjoni tal-qatla tal-ġurnata irrispettivament minn meta tali bidliet ġew promulgati.


4. PRENOTAZZJONI/KITBA U RIĊEVIMENT TAL-KARASSI

Kull persuna interessata fil-qatla ta’ bhejjem fil-Biċċerija Pubblika għandha tibbukkja tali qatla fl-Uffiċċju tal-Prenotazzjoni personalment, onlajn, jew billi tagħmel użu mis-servizzi ta' Koperattiva rreġistrata jew assoċjazzjoni simili ta’ produtturi. Partijiet terzi mhux awtorizzati bil-miktub, permezz ta’ dokument legalment iċċertifikat, biex jirrappreżentaw lis-sid tal-bhejjem, ma jistgħux jibbukkjaw karkassa għall-qatla. Il-prenotazzjoni għandha ssir sa nofsinhar tal-ġurnata qabel il-qatla skont l-aħħar skeda tal-qatla.

Ir-Rekwiżit għall-qatla Halal għandu jkun indikat ukoll fl-istadju tal-prenotazzjoni.

Fl-istadju tal-prenotazzjoni, is-sid tal-bhejjem għandu jindika jekk parti terza għandhiex tkun is-sid tal-karkassa jew mod ieħor. Is-sid tal-bhejjem għandu jindika wkoll kull persuna maħtura biex tirrappreżentaha / hi fid-dispaċċ tal-karkassa.

Il-prenotazzjoni għall-qatla ta’ kwalunkwe kap tal-bhejjem għandha tkun approvata biss jekk id-dettalji pprovduti fl-istadju tal-prenotazzjoni jaqblu mad-dettalji fid-database nazzjonali tal-bhejjem.

Għandha tkun ir-responsabbiltà tas-sid tal-bhejjem li jittrasporta kwalunkwe bhejjem ibbukkjati għall-qatla lejn il-Biċċerija Pubblika, kif ukoll biex jiġi żgurat li tali trasport jitwettaq f'konformità mal-istandards u r-regolamenti applikabbli għall-Benesseri tal-Annimali, inkluż li t-trakk ikun approvat kif xieraq għal trasport bħal dan skont ir-regolamenti applikabbli. Fost l-oħrajn, dan għandu jimplika li s-sid tal-bhejjem għandu jiżgura li t-trakk li jġorr xi bhejjem mhuwiex prekluż milli jidħol fil-Biċċerija Pubblika (kemm jekk għal raġunijiet amministrattivi jew regolatorji jew mod ieħor), li huwa adatt għall-ġarr ta’ bhejjem, li l-annimali jistgħu jidħlu u joħorġu mit-trakk mingħajr diffikultà, li l-għoli tiegħu huwa tali li jista’ jittrasferixxi l-annimali fuq il-pjattaforma tal-lairage fil-Biċċerija Pubblika bil-faċilità u mingħajr ma jġiegħel lill-annimali jaqbżu jew jitilgħu. Il-Biċċerija Pubblika tirriżerva d-dritt li ma taċċettax id-dħul ta’ kwalunkwe trakk li mhuwiex approvat kif suppost, jew li altrimenti mhuwiex adattat għat-trasport ta’ annimali, inkluża l-faċilità tat-trasferiment ta' dawn l-annimali fuq il-pjattaforma tal-lairages.

Is-sid tal-bhejjem għandu jiżgura li l-annimali kollha meħuda fil-biċċerija għall-qatla jkunu akkumpanjati minn konferma tal-prenotazzjoni tagħhom kif ukoll l-informazzjoni rilevanti tal-katina alimentari. Tali dokumentazzjoni għandha tintwera lill-Uffiċjali tas-Sigurtà fil-bieb tad-dħul tal-Biċċerija Pubblika. Annimali mhux ibbukkjati u / jew mhux akkumpanjati bl-informazzjoni tal-katina alimentari m'għandhomx jitħallew jidħlu fil-Biċċerija Pubblika. Jekk id-dokumentazzjoni hija korretta, wara d-dħul, dik id-dokumentazzjoni għandha tingħata lill-uffiċjali tal-Biċċerija Pubblika fil-lairage.

Mingħajr preġudizzju għall-istandards tal-benessri tal-annimali, is-sid tal-bhejjem għandu jiżgura li l-irjus tal-bhejjem ma jiġux mitmugħa qabel ma jinqatlu. Bħala regola, il-bhejjem m'għandhomx jiġu mitmugħa għal tnax-il (12) siegħa qabel il-qatla. Il-Biċċerija Pubblika m'għandhiex tinżamm responsabbli għal kwalunkwe telf imġarrab minn sid il-bhejjem minħabba l-kontaminazzjoni tal-karkassa li tirriżulta jekk l-imsaren jinfaqgħu matul il-proċess tal-iproċessar tal-karkassa.

Is-sid tal-bhejjem għandu jkun responsabbli biex jiżgura li kwalunkwe kap tal-bhejjem imdaħħal fil-Biċċerija Pubblika jkun raġonevolment nadif. Uffiċjal tal-Biċċerija Pubblika se jkun inkarigat li jispezzjona il-bhejjem li jinġiebu għal-qatla huma u deħlin fil-Biċċerija, eżattament qabel mal-vettura li jkunu qed jinġarru l-bhejjem fuqha taqbeż il-faċilità tal-ħasil tar-roti. Trakkijiet li jkunu qed iġorru bhejjem li jkollhom ħmieġ eċċessiv u ċappep ta’ ħmieġ niexef, ma jitħallewx jidħlu fil-Biċċerija. Bhejjem li jiddaħħlu iżda jitqiesu li huma maħmuġin (għalkemm mhux bi ħmieġ eċċessiv) u għalhekk xorta, potenzjalment ta ’riskju għall-kontaminazzjoni tal-laħam fuq il-Biċċerija għandhom ikunu msakkra f’pinna separata u miżmuma hemm sa l-aħħar tal-qatla tal-ġurnata.

Mingħajr preġudizzju annimali bħal dawn għandhom jinqatlu fl-aħħar tal-iskeda tal-qtil tal-ġurnata fis-sekwenza kif indikata mill-Veterinarju Uffiċjali u / jew Koordinatur tal-Linja tal-Qatla. 

Is-Sid tal-Bhejjem jew ir-rappreżentant maħtur għandu jkun responsabbli biex jieħu l-bhejjem tiegħu stess fil-maqjel indikat mill-uffiċjali tal-Biċċerija Pubblika li jħaddmu l-lairage, u eventwalment fiż-żona tal-qatla.

Qabel il-qatla, kwalunkwe ras tal-bhejjem imdaħħla fil-Biċċerija Pubblika għandha tiġi spezzjonata minn Veterinarju Uffiċjali biex tkun żgurata l-adegwatezza tal-bhima inkwestjoni biex tinqatel għall-konsum mill-bniedem. Il-Veterinarju Uffiċċjali biss għandu d-diskrezzjoni li jiddikjara jekk bhima hix adattata għall-konsum mill-bniem jew jekk għandiex tiġi kkundannata. Il-bhejjem ikkundannati mill-Veterinarju Uffiċjali matul tali spezzjoni ante-mortem għandhom jinqatlu mill-uffiċjali tal-Biċċerija, u l-karkassa tintrema għall-inċinerazzjoni fil-Faċilità tat-Trattament Termali tal-Iskart [TTF] bħala materjal tal-Kategorija 1 tal-ABP. L-ispejjeż relattivi għal tali rimi u inċinerazzjoni għandhom jitħallsu mis-Sid tal-Bhejjem. Il-Biċċerija Pubblika ma għandhiex tinżamm responsabbli għal kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Veterinarju Uffiċjali, jew kwalunkwe spiża / telf imġarrba mis-sid tal-bhejjem jew kwalunkwe parti terza minħabba deċiżjonijiet bħal dawn.

Kull trakk li jittrasporta annimali fil-biċċerija għandu jinħasel sew fil-faċilità għall-ħasil tat-trakkijiet fil-Biċċerija Pubblika qabel din toħroġ mill-Biċċerija. Dan għandu jinkludi l-ħasil tal-kaxxa tal-ġarr tal-bhejjem kif ukoll ta' barra tat-trakk. Il-Biċċerija Pubblika tirriżerva d-dritt li tissospendi d-dħul fil-Biċċerija Pubblika għal kwalunkwe trakk li ma jkunx maħsul kif indikat hawn, jew lis-sid tiegħu.


5. PROĊESS TAL-QATLA

Il-Biċċerija Pubblika għandha toqtol l-irjus kollha tal-bhejjem f’rispett lejn ir-regolamenti dwar il-Benesseri tal-Annimali, wara li l-annimal jintilef minn sensih u konsegwentement ma jkunx sensittiv għall-uġigħ. Il-bovini u l-ekwini huma storduti bl-użu ta’ captive bolt, ir-ruminanti żgħar huma storduti b’bolt captive jew elettronarkożi). Ħnieżer huma storduti permezz ta' asfissija, bl-użu ta' Carbon Dioxide.

Il-qatla halal ta 'bovini, kaprini u ovini titwettaq ukoll wara li l-annimal jintilef minn sensieħ. Madankollu l-qatla ssir minn biċċier Musulman imħarreġ.

Il-karkassi għandhom jiġu proċessati skont l-istandards veterinarji internazzjonali u r-regolamenti tal-UE. Dan jinkludi t-tneħħija tal-ġilda (għal bovini, ir-ruminanti żgħar u ekwini) jew tneħħija tax-xagħar (għall-majjali), il-qsim tal-karkassa f'żewġ nofsijiet u t-tneħħija tal-interjuri. Mingħajr preġudizzju, karkassi tal-ħnieżer li għandhom piż ikbar minn 130 kg Kgs, inklużi iżda mhux limitati għal majjali nisa u majjali, għandhom ikunu mqaxxra manwalment.

Il-karkassi għandhom jiġu ppreżentati skont ir-regolamenti tal-UE, speċifikament ir-Regolament tal-UE 1308/2013 kif ġej:

Il-karkassi tal-bovini jiġu ppreżentati mingħajr it-tneħħija tax-xaħam estern, l-għonq jinqata' skond il-ħtiġijiet veterinarji u mingħajr: kliewi u xaħam tal-kliewi; xaħam pelviku; falda rqiqa; falda ħoxna; denb (ladarba jinħeba, denb jista' jittieħed mis-sid tal-karkassa); korda spinali; xaħam tal-merluzz; xaħam fuq ġewwa tan-naħa ta' fuq; il-vina ġugulari u x-xaħam biswit. it-tneħħija tax-xaħam estern mandatorjament tinvolvi biss it-tneħħija parzjali tax-xaħam estern: mill-qoxra, il-flett u l-kustilji tan-nofs; mit-tarf tal-punt tas-sidra, iż-żona anoġenitali ta' barra u d-denb; u minn fuq.

Il-karkassi tal-ħnieżer skont kif stabbilit bir-Regolament tal-UE 1308/2013 li jistabbilixxi li "l-karkassi għandhom jiġu ppreżentati mingħajr ilsien, lanżit, nagħal, organi ġenitali, xaħam maħruq, kliewi u dijaframma" kif ukoll mingħajr pulmuni. L-istess regolament jirrakkomanda preżentazzjoni standard għall-karkassi tan-nagħaġ kif ġej: "mingħajr ir-ras (maqtugħa fil-ġog atlantooccipital), is-saqajn (maqtugħa fil-ġogi carpometacarpal jew tarso-metatarsali), id-denb (maqsum bejn is-sitt u s-seba' vertebra kawdali), il-beżżula, il-ġenitali, il-fwied u t-tnittif. Il-kliewi u x-xaħam tal-kliewi huma inklużi fil-karkassa".

Il-karkassi għandhom jintiżnu bl-użu ta' mwieżen ikkalibrati wara li jkunu ġew proċessati u ppreżentati skont l-imsemmija regolamenti. Il-karkassi għandhom jiġu kklassifikati wkoll skont ir-Regolamenti tal-UE bl-użu ta’ metodi ta’ klassifikazzjoni manwali jew elettroniċi.

Kull karkassa għandha tkun akkumpanjata minn tikketta maħruġa skont ir-regolamenti applikabbli tal-UE, primarjament ir-Regolament 1308/2013, ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1337/2013, u li tindika fost l-oħrajn il-pajjiż u r-razzett ta' oriġini, numru ta' approvazzjoni tal-Biċċerija, Numru tal-Qatla, numru ta' identifikazzjoni tal-bhejjem (jekk applikabbli), piż u klassifikazzjoni tal-karkassa in kwistjoni, u data tal-qatla.

Wara l-qatla, il-karkassi u l-ġewwieni għandhom jiddaħħlu fiċ-chiller u jinżammu mkessħa qabel ma jiġu rilaxxati.

Il-Biċċerija Pubblika hija l-uniku sid ta' kwalunkwe ABPs mill-qatla, proċessar u preżentazzjoni ta' kwalunkwe karkassa. Mingħajr preġudizzju l-ġlud tal-bovini għandhom jibqgħu l-proprjetà ta 'sid il-karkassa.

Matul il-proċess tal-qatla, kull karkassa għandha tiġi spezzjonata minn Veterinarju Uffiċjali biex tkun żgurata l-adegwatezza għall-konsum mill-bniedem. Il-Veterinarju Uffiċċjali BISS gandu d-diskrezzjoni li jiddikjara jekk karkassa jew parti minnha bħala xierqa għall-konsum mill-bniedem jew jekk għandhiex tiġi kkundannata. Karkassi jew partijiet minnhom ikkundannati mill-Veterinarju Uffiċjali matul tali spezzjoni post-mortem għandhom jintremew għall-inċinerazzjoni fil-Faċilità ta’ Trattament Termali ta’ l-Iskart (TTF) bħala materjal tal-Kategorija 1 tal-ABP. L-ispejjeż relattivi għal tali rimi u inċinerazzjoni għandhom jitħallsu mis-sid tal-bhejjem. Il-Biċċerija Pubblika ma għandhiex tinżamm responsabbli għal kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Veterinarju Uffiċjali, jew kwalunkwe spiża / telf imġarrba mis-sid tal-bhejjem jew kwalunkwe parti terza minħabba deċiżjonijiet bħal dawn.


6. TQATTIGĦ U SPULPJAR

Il-Biċċerija Pubblika toffri servizzi relatati mat-Tqattiegħ u l-Ispulpjar tal-Karkassi kif ġej:

Bovini: 

Servizz mogħti

Kategorija

Tqattiegħ biss f’qatghat ewlenien

Baqar, Barrin

Parti tqattiegħ u parti spulpjar

Baqar, Barrin

Karkassa spulpjata ghat-tirqim tal-laham

Baqar u barrin

Karkassa spulpjata u sfaxxata

Barrin u erieh

 
Ħnieżer: Il-qtugħ u d-dissussar tal-karkassi tal-ħnieżer jitwettaq minn KIM Ltd. u japplikaw it-Termini u l-Kundizzjonijiet tagħha​


​7. RILAXX TAL-LAĦAM

Karkassi jew partijiet tagħhom għandhom jiġu rilaxxati biss jekk it-temperatura tal-qalba tkun inqas minn + 7 ° C. Il-ġewwieni jista’ jiġi rilaxxat biss jekk it-temperatura tal-qalba tagħhom tkun inqas minn + 3 ° C.

Il-karkassi għandhom jiġu rilaxxati biss mill-Biċċerija Pubblika kif ġej:

• Karkassi sħaħ - għal ruminanti żgħar
• Nofs karkassi - għal majjali u ruminanti żgħar
• Mqatta’ u / Spulpjati - għal bovini, ekwini, ħnieżer u ruminanti żgħar,

Karkassi jew partijiet tagħhom jistgħu jiġu rilaxxati biss għal fuq trakkijiet tal-friża, wara li jiġi żgurat li l-kompartiment imkessaħ tal-vettura rilevanti qed iżomm temperatura xierqa biex iżżomm il-katina tal-kesħa tal-qatgħat tal-laħam inkwestjoni.

Is-sid tal-karkassa, jew persuna nominata bil-miktub, għandu jkun preżenti għar-rilaxx tal-laħam. Għandha tkun ir-responsabbiltà unika tas-sid tal-karkassa li tiżgura li l-karkassa jew partijiet minnha jkollhom il-piż korrett, u r-rilaxx jista' jipproċedi biss wara li s-sid tal-karkassa, jew persuna nominata bil-miktub fl-istadju tal-prenotazzjoni biex tirrappreżenta lis-sid tal-karkassa, tikkonferma li taqbel mal-informazzjoni pprovduta fuq ir-rapport tal-qatla u / jew it-tikketta, u / jew dokument ieħor ta' traċċabilità. Fin-nuqqas ta’ tali konferma, il-karkassa għandha tinżamm fil-Biċċerija Pubblika u ma tiġix rilaxxata, u s-sid tal-karkassa għandu jissottometti talba għal investigazzjoni lis-Senior Management tal-Biċċerija Pubblika.

Karkassi li ħadd ma jiġi għalihom għandhom jintremew mill-Biċċerija Pubblika fid-diskrezzjoni tal-Senior Management fi żmien sebat (7) ijiem kalendarji mill-qatla.


8. ASSIGURAZZJONI

Il-Biċċerija Pubblika ma tassigurax bhejjem, karkassi jew oġġetti oħra ta’ kwalunkwe natura jew tip fi kwalunkwe ħin kontra telf jew ħsara minn kwalunkwe kawża. Bhejjem, karkassi u oġġetti oħra ta’ kwalunkwe natura jew tip huma miżmuma f’kull ħin għar-riskju sid.


9. IMPOSTI U PIŻIJIET

Il-Biċċerija Pubblika hija ntitolata li titlob ħlas lil dawk li jużaw is-servizzi tagħha. Ħlasijiet u tariffi għandhom jiġu ċċarġjati skond ir-Regolamenti ta' Ħlasijiet għal Biċċeriji u Servizzi Veterinarji (Leġislazzjoni Sussidjarja 35.10) u jiġu ppubblikati onlajn għal faċilità ta' referenza.


10. KARKASSI KUNDANNATI JEW PARTIJIET TAGĦHOM

Il-Veterinarju Uffiċjali fil-Biċċerija Pubblika għandu l-unika diskrezzjoni li jikkundanna, ante mortem jew post mortem, bhejjem jew karkassi, fl-intier tagħhom jew parzjalment.

Taħt l-ebda ċirkostanza, sid ta' bhejjem jew karkassa, ma huwa intitolat għal bhima jew karkassa kkundannata.

Bhejjem ikkundannati, karkassi jew partijiet minnhom għandhom jiġu kklassifikati taħt Kategorija 1 tal-ABPs u jintremew għall-inċinerazzjoni f'faċilità termali approvata għall-iskart (TTF). L-ispejjeż rilevanti għandhom jitħallsu mis-sid tal-bhejjem jew tal-karkassi.

Il-Biċċerija Pubblika hija responsabbli għar-rimi tagħhom, u l-Biċċerija Pubblika għandha tgħaddi l-ispejjez rilevanti lis-sid leġittimu.


11. LIMITU TA' RESPONSABBILTÀ

Il-Biċċerija Pubblika m'għandha l-ebda responsabbiltà legali lejn is-sid tal-bhejjem jew tal-karkassi jew lejn kwalunkwe persuna oħra taħt kuntratt, delitt jew mod ieħor għal kwalunkwe telf, tħassir, deterjorament fil-valur, ħsara jew qerda ta' bhejjem, karkassi jew parti minnhom jew oġġetti oħra ta' kwalunkwe tip, irrispettivament menn jekk dan hux attribwibbli jew le għal negliġenza jew tort tal-Biċċerija Pubblika jew l-impjegati tagħha.


12. DEJTA PERSONALI

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (Kap 586), il-Biċċerija Pubblika għandha d-dmir legali li tirrispetta u tipproteġi kwalunkwe informazzjoni personali li tiġbor minn persuni li jidħlu fil-Biċċerija u / jew tagħmel użu mis-servizzi tagħha u se jimxi ma' tali dmir. Il-Biċċerija se tkun qed tieħu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex tipprevjeni aċċess mhux awtorizzat u mhux se tgħaddi dettalji personali, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma jkolliex il-kunsens tas-sidien tad-dejta biex tagħmel dan, jew kif awtorizzata skont il-liġi.

Mingħajr preġudizzju, persuni li jidħlu fil-Biċċerija Pubblika għandhom ikunu konxji li kameras tas-CCTV jinsabu nstallati f'postijiet differenti madwar il-Biċċerija Pubblika, u li l-Biċċerija Pubblika tiġbor u żżomm immaġini ta' persuni li jkunu fiż-żoni mmonitorjati jew jgħaddu minn dawn iż-żoni. Dawn l-immaġini jinżammu primarjament biex tinġabar evidenza u tidentifika persuna/i li setgħu kkawżaw ħsara, b'mod intenzjonat jew le, lill-proprjetà pubblika jew privata, biex ikunu żgurati l-benesseri tal-annimali, is-sigurtà tal-ikel u l-iġjene tal-laħam, is-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati u partijiet terzi fil-Biċċerija Pubbliku jew biex tiġbor evidenza u tidentifika persuni li b'xi mod kisru l-proċeduri tal-Biċċerija Pubblika kif ukoll liġijiet u regolamenti rilevanti għall-Biċċerija Pubblika. Aċċess għall-filmati tas-CCTV huwa ristrett biss għall-persuni awtorizzati. Il-Kontrollur tad-Dejta jista’ jawtorizza aktar aċċess għall-filmati jekk ikun meħtieġ, meta dak ikun rilevanti għall-proċessi speċifikati hawn fuq. Kwalunkwe attività kriminali maqbuda bil-kameras tiġi żvelata lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi flimkien mas-sottomissjoni ta’ rapport lill-Pulizija. Filmati rreġistrati jinżammu għall-perjodu ta’ sebat ijiem, wara liema perjodu d-dejta tinqered meta immaġni ġodda jinkitbu fuqha, jew għal perijodi meħtieġ f’każ ta’ investigazzjoni mill-maniġment tal-Biċċerija Pubblika, fil-kuntest ta’ investigazzjoni kriminali jew investigazzjoni oħra, jew kif jista’ jkun preskritt mod ieħor mil-liġi Maltija.

Persuni naturali li jagħmlu użu mis-servizzi tal-Biċċerija Pubblika jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jaċċessaw id-dejta miżmuma dwarhom mill-Biċċerija Pubblika, u għalhekk jekk dawn il-persuni għandhom xi mistoqsijiet dwar din id-dejta, jekk huwa l-każ, miżmuma mill-Biċċerija Pubblika tista' tissottometti talba lill-Kontrollur tad-Dejta.

Għalkemm il-Biċċerija Pubblika tagħmel sforzi raġonevoli biex iżżomm kwalunkwe informazzjoni personali aġġornata, l-utenti tas-servizz huma ġentilment mitluba jinfurmawha bi kwalunkwe bidla li tirreferi għad-dejta personali miżmuma. Fi kwalunkwe każ jekk utenti bħal dawn iqisu li ċerta informazzjoni mhix eżatta, jistgħu jitolbu rettifika ta' tali dejta, kif ukoll, safejn awtorizzat mil-liġi, l-imblukkar jew it-tħassir ta' dejta personali.

L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta jista' jiġi kkuntattjat fuq: 22925910 waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju.